Благоевград

МАРИЯ ИЛИЕВА ТАУШАНОВА

Член на Постоянното присъствие на „Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

 

Дата и място на раждане: 02 декември 1968г. в гр. Сандански

 

Образование:

1982 – 1986г. Гимназия „Яне Сандански”, гр. Сандански - Оператор на козметика, парфюмерия и фармацевтични продукти;

1986 – 1990г. Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград - Начална училищна педагогика, Бакалавър;

1991 – 1992г. Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград - Организация и управление на образованието, Магистър;

1999 – 2000г. Софийски университет „Св. Климент Охридски” ЦИУУ, гр. София - Диагностика на резултатите от образователния процес, Магистър;

2007г. Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ” гр. София - Подготовка и управление на проекти за кандидатстване за финансиране по грантови схеми, Икономист – мениджър;

2008г. Център за професионално обучение СД „Камелита – ПЖ – Жилков – Петров - Петров”- Организация на хотел, ресторант и кетъринг;

2007 – 2008г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ДИПКУ – Варна - Професионална квалификация „Учител по френски език” начален етап, Магистър.

 

Професионален опит:

2012 – 2014г. - Община Сандански, гр. Сандански - Координатор по проект към ОП „Регионално развитие”- Проект: „Развитие за устойчив туризъм” BG161PO001/3.2-02/2011, Приоритетна ос 3. "Устойчиво развитие на туризма" Мярка: 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите. 2011 – 2012г. - Община Сандански, гр. Сандански - Специалист „Връзки с обществеността”; 2009 – 2010г. - Земеделска професионална гимназия «Климент Тимирязев», гр. Сандански - Координатор по проект към ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект: „Заедно за по-можещи специалисти 2”, ОП ”Развитие на човешките ресурси” BG051PO001/07/3.3-03/038/26.09.2009, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”;

2007 – 2009г. - ІІ ОУ „Христо Смирненски”, гр. Сандански - Ръководител проект към ОП „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Фабрика за таланти, отличници и победители” BG051PO001/07/4.2-01, схема „Да направим училището привлекателно за младите хора”; 2007 – 2008г. - Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански - Организационен координатор по проект към ТГС България – Гърция, Проект: „Tourism - a catalyst of structural adjustment and economic development of cross-border regions” (Туризмът – катализатор за структурна адаптация на трансграничните региони), Phare CBC Bulgaria – Greece, BG 2005/017-454.02.01.01/CBC; 2005г. – до настоящия момент - Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански- Секретар, Експерт туризъм.

1993г. – до настоящия момент - ІІ ОУ „Христо Смирненски”, гр. Сандански - Преподавател в начална училищна степен.

 

Обществена дейност:

Член на Постоянното присъствие на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

Член на Националния съвет на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

Членство в професионални сдружения: КТ „Подкрепа”

 

Чужди езици:

Английски, руски, френски, гръцки език.

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО