Женско движение

ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ

 

Настоящата Програма за действие е изградена върху основните цели на Националното
движението на жените:
♦ Утвърждаване принципите за паритет и разширяване влиянието на

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” в обществото.
♦ Активна работа за гарантиране равнопоставеността на половете в политическата, 

икономическата и социалната сфера, споделяйки изцяло принципите, идеите и ценностите
на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.
♦ Развитие и стимулиране на обществената ангажираност на жените в политическата,
икономическата и социалната сфера.
♦ Създаване на предпоставки, осигуряващи пълноценната професионална и обществена
реализация на жените.
♦ Съхранение на българските и семейни ценности.
А. Укрепване на Националното движение на жените и утвърждаване на неговата роля в
развитието и в политиката на Земеделски съюз „Александър Стамболийски”
1. Цялостно доизграждане на мрежата от клубове на общинско равнище, както и по-тясното
сътрудничество и взаимодействие помежду им.
2. Създаване на кадрова база данни, постоянната й актуализация и анализ, с цел активното
използване на членския състав в дейността на Националното движение на жените и в работата на
ЗС „Александър Стамболийски” на всички равнища.
3. Създаване на постоянна информационна връзка между ПП, НС и местните ръководства -
по електронен път и чрез практиката за системно взаимно информиране при важни събития и при
отговорни задачи.
4. Установяване на взаимодействие и партньорство с действащи на същата територия
женски организации, дружества, клубове при специално внимание към организациите с лява и ляво
центристка ориентация или по въпроси от общ интерес.
5. Обвързване дейността с конкретните мероприятия по националния календар,
политическите кампании на съюза, народни и традиционни празници, събори, празници на
населените места.
6. Активно участие в дискусии, срещи, семинари, конференции и др., свързани с човешкото
достойнство, отношенията между индивида и обществото, солидарността между поколенията,
принципите на социалната държава и пр.;
7. Утвърждаване на практика за предварителни срещи на жените – земеделки на форуми
за обсъждане на материалите, изработване на позиции, формулиране на предложения към
документите, номинации за изборни и работни органи и др.
8. Включване на повече жени в предизборните щабове и осигуряване на тяхното обучение
за активно участие в предстоящите предизборни кампании, особено – за мотивиране на жените да
подкрепят кандидатите на Земеделски съюз „Александър Стамболийски".
9. Осигуряване на Web и медийно отразяване дейността на Националното движение на
жените, популяризиране на каузата за паритет, за разпространение на добрия опит на структурите
на Националното движение, за запознаване на обществеността с работата на жени със сериозни
постижения в науката, образованието, здравеопазването, бизнеса, политиката и пр.
10. Приобщаване към общинските структури на жени от бизнеса, които могат да се
обособят и в отделна секция, да правят предложения за политиката и управлението.
Б. Дейности по разясняване и изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на
равнопоставеността на жените и мъжете за 2007 – 2010 г.

Основна цел: Да допринесем със своя капацитет, позиции и механизми за действие за
успешното реализиране на Националната стратегия за равнопоставеност на половете
За постигането на тази цел е необходимо:
1. Привличане на специалисти в провеждането на системна дейност за повишаване
чувствителността на обществото по равнопоставеността на жените и мъжете.
2. Организиране на дискусии през призмата на равнопоставеността за състоянието
на различните сфери на местно равнище, с цел изготвяне на своеобразна “карта на
неравнопоставеността” като изходна база за разработването на практически мерки и тяхното
отстояване чрез централните ведомства и общинските органи на самоуправление.
3. Идентифициране на най-уязвимите в социално и образователно отношение групи
(етнически, в бедствено положение, изоставени деца, млади майки, самотни възрастни, хора в
неравностойно положение и пр.), като се предлагат решения, помощ, подкрепа.
4. Осигуряване партньорство с неправителствените организации на национално и местно
равнище, ангажирани с тази проблематика.
5. Националното движение на жените да работи активно като предлага свои анализи,
оценки, предложения и идеи по отношение на равнопоставеността на половете в рамките на
Националния съвет и Постоянното присъствие.
В. Дейности по постигане на целите, заложени в Пътната карта за равенство на
половете на Европейския съюз ( 2006 – 2010 г.)
♦ Постигане на равенство при икономическата независимост на жените и мъжете.
♦ Гарантиране на съвместяването на професионалния с личния и семеен живот.
♦ Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процеса на вземане на решения.
♦ Премахването на насилието, основано на пола и на трафика на хора.
♦ Премахване на джендър стереотипите в обществото.
♦ Насърчаване на равенството между двата пола извън ЕС.
Нашето активно включване в движението към постигане на тези цели изисква:
1. Паритетно представителство на двата пола в предизборни листи на съюза.
2. Ангажиране на ръководството на Земеделски съюз „Александър Стамболийски” с тези
стратегически цели и отстояването им в рамките на държавните институции, с активното
участие на Движението на жените.
3. Развитие на международните контакти на Националното движение на жените.
4. Системно запознаване на структурите на Националното движение на жените с добри
практики от политиката на европейските държави, земеделски, социалистически и
социалдемократически партии.
5. Подкрепяне на всяка инициатива, допринасяща за взаимодействието и интеграцията на
жените земеделки в европейски структури.
6. Подготовка на екипи за изработването на проекти за оползотворяване на европейски
фондове по проблемите на равнопоставеността и по социалната политика, в партньорство с
неправителствени организации и местните органи за самоуправление.

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО