Младежки политики

Младежка организация на ЗС Ал. Стамболийски

 

МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

Днешният свят е свят на постоянна активна промяна. За да завещаем на бъдещите поколения жизнеспособна планета, а на децата си чиста и красива България, ние трябва да приемем и активно да работим в съответствие с принципите на устойчивото развитие, което предполага изключителна структурна промяна в нашите досегашни навици и начин на живот. Едновременно с това, в света на постоянното движение, глобализация и културно разнообразие, ние сме длъжни да запазим семето на българската традиция и духовност, да съхраним древната история и културно и природно богатство на нашия народ.
Земеделски съюз „Александър Стамболийски” подкрепя развитието на отговорна, граждански активна, отворена за съзидание и толерантна съвременна младеж, която едновременно с това е възпитана в дух на уважение и почит към семейството, труда и българската култура и традиции.
Активното гражданство на младите хора.

Важно е те да бъдат неотменна част от обществения живот и да участват в него, като съблюдават принципите на демократичност;

Ние, земеделците, ще работим за изграждането и ще насърчаване развитието на младежките политики в тази посока.

Развитието на солидарност и толерантност между младите хора. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” ще насърчава включването и активното участие в изработването на политики от млади хора в неравностойно положение: изпитващи социални трудности (дискриминация по пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, страдащи от зависимости, млади родители или млади хора, останали без родители), икономически трудности (нисък стандарт на живот, отдалечени, необлагодетелствани райони и др.);

Уважение към културните различия. Необходимо е заедно с борбата против расизма и ксенофобията, младите да придобият знания и усет за значението на културата и традициите за запазването на жизнеспособността на една общност, особено в мултикултурната среда на ХХI век. Подобно знание, следва да води и до осъзнаването на важността на съхраняването и на българската култура и традиции.

Приемане на принципите на устойчивото развитие. Смисъл на развитието не може да бъде икономическия растеж сам по себе си. Ако консумацията на ресурси в България и Европа продължи със същите темпове ние ще изложим на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите нужди. Това означава, че устойчивото използване на ресурсите - предела на които е обусловен по всяко време от екологичния капацитет на отделния ресурс - е предварително изискване за всяко дългосрочно развитие.

Предотвратяването на трафика на хора. Трафикът на човешки същества е престъпление срещу човечеството. Трафикът отрича основните човешки права. Особено застрашени от трафик са децата и младите жени. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” ще настоява за превантивни грижи за рисковите групи, адекватна помощ за жертвите на графика от страна на властите и ефективно действаща съдебна система за нарушителите.

Развитието на науката, културата и изкуството. Любовта към труда се създава през годините, а трудът е в основата на човешкото щастие. Ние, земеделците сме за възраждане на специализираните кръжоци за деца и младежи, които освен безценните практически и социални умения, съдействат ефективно за предотвратяване на рисковото поведение (агресия, зависимости, антисоциално поведение) сред подрастващите.

Развитие на спорта. Заседналият начин на живот и дългият престой пред телевизора и компютъра са една от големите заплахи за здравето и балансираното развитие на подрастващите. Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за младежки политики насочени към хармоничното физическо развитие.

Развитие на образователната система. Образователна система, която да засяга въпроси, свързани с опазването на околната среда, семейството, гражданската отговорност както и въпросите свързани с риска (сексуалното поведение, зависимости, трафик на хора, домашно насилие). Също така образователната система следва да съдейства за изграждането на пълноценни граждани, способни да изразяват и да защитават собствена позиция. Ние, земеделците сме за достъпно образование, особено на младите хора изпитващи социални и икономически трудности, както и тези в неравностойно положение.

Семейството. Семейството е основната структурна единица на държавата. Сплотеното семейство е най-силната нишка, която е вплетена в българската традиция. Годините на прехода оказаха разтърсващо влияние върху способността на българското семейство да устоява на социално- икономическите катаклизми. Хиляди семейства бяха разбити, а други разделени, заради икономическата принуда. Тепърва предстои да бъдат отглеждани поколения без достатъчно родителско внимание и контрол, вследствие на социално- икономическата реалност.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски” е за възраждане на значимостта и почитта към българското семейство. За равна роля на младите хора в радостта и грижата по отглеждането на детето. Ние земеделците, сме за силно семейство и приятелска работна среда, която уважава правото на хармония между работата и личния живот.

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО