Условия за ползване


Общи условия
(последна редакция -01-03-2013):

 

Уеб-сайт е собственост и се администрира от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели общите условия (последна редакция -01-03-2013).

 

Авторско право

Съдържание на сайт е предмет на авторското право.
Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закон за авторското право и сродните му права.

Писменото разрешение на ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” е необходима за използването на съдържанието от сайта за търговски цели.

 

Връзки с други сайтове

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Гарантиранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

 

Отговорност

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” поддържа новини и актуална информацията на сайта, което не изключва възможността да възникват пропуски.
ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на www.bznsas.org.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.
Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията съдържащасе в www.bznsas.org.

Ползването на данните и информация, съдържаща се в www.bznsas.org е по инициатива, за сметка и отговорност на потребителя произтичащи от Закон за авторското право и сродните му права.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.bznsas.org.

НОВИНИ

ЕЛА С НАС

ABOUT US

СТРУКТУРА

ГАЛЕРИЯ

ИЗБОРИ

НАЧАЛО